Privacy

 

Privacybeleid voor gegevens

Verantwoordelijk voor de behandeling
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door Piron Jacques, syndicus
Om contact met ons op te nemen:
Adres: Association des copropriétaires, Parc des Trois Frontières in 4851 Gemmenich
E-mail: info[at]parcdestroisfrontieres.be
Gegevensbeheerder: de syndicus

 


Op wie is ons gegevensbeschermingsbeleid gericht?

 

Dit beleid is van toepassing op al onze klanten, voormalige klanten en op mensen die we prospecteren of die geïnteresseerd zijn in onze services

 


Welke categorieën persoonlijke gegevens kunnen we verwerken?
Algemene persoonlijke informatie
Naam, voornaam, geslacht, taal, geboortedatum, adres, afleveradres, telefoonnummer, (vast / mobiel), e-mailadres
Waar mogelijk registreren we ook de datum waarop de persoonlijke gegevens zijn gecommuniceerd of dat er bepaalde aanpassingen in deze gegevens zijn aangebracht.

 

We kunnen ook informatie over u van derden registreren
We kunnen ook informatie van derden gebruiken om uw persoonlijke informatie te corrigeren, marketingprofielen aan te vullen, bij te werken of te maken.

 


Met welk doel gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?
Met uw toestemming:
• Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt via onze website
U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken (zie "uw rechten uitoefenen" hieronder)
Als onderdeel van de uitvoering van uw contract:
• Voor de follow-up en de verwerking van uw bestand;
• Voor het volgen en afhandelen van klachten en retouren;
• Voor algemeen klantenbeheer, inclusief boekhouding, procesvoering en procesvoering, incassering van schulden of overdracht en bescherming van onze rechten in het algemeen.
• Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn:
• We zijn ook onderworpen aan belasting- en boekhoudverplichtingen die het bewaren en verzenden van bepaalde persoonsgegevens aan de boekhoud- en belastingdiensten vereisen

 

Kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan derden?
Uw persoonlijke gegevens kunnen in de volgende gevallen aan derden worden verstrekt:
• Aan onze onderaannemers voor diensten namens ons en uitsluitend op basis van onze instructies.
Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Unie.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?
Uw persoonlijke gegevens worden zo lang als nodig bewaard met het doel uw bestelling of service te verwerken en zo lang als nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?
Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. We doen er alles aan om de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid hiervan te waarborgen.

 

Wat zijn jouw rechten? Hoe kun je ze oefenen?
In overeenstemming met de privacyregelgeving heeft u het recht op toegang en correctie van uw persoonlijke gegevens.
U hebt ook het recht om te vragen om te worden vergeten in de gevallen opgesomd door de wet.

In geval van een geschil over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aanvragen totdat het geschil is opgelost.
Ten slotte hebt u recht op de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens.

Uw recht om u te verzetten
U hebt op elk moment en zonder rechtvaardiging het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden en het gebruik van marketingprofielen op basis van uw persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden voor dezelfde doeleinden van direct marketing.

Om deze rechten uit te oefenen:
U moet ons een schriftelijk verzoek sturen, vergezeld van een bewijs van uw identiteit, naar het volgende e-mailadres:
 info[at]parcdestroisfrontieres.be